Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o projekcie

31 lipca 2017 r. została podpisana przez Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oraz Zarząd Województwa Opolskiego umowa o dofinansowanie projektu „Kropla historii- stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. przy ul. Oleskiej 66 – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultura, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja zabytkowych budynków oraz terenu należących do Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., w celu utworzenia szlaku edukacyjnego. Inwestycja umożliwi renowację obiektów wpisanych do Rejestru zabytków, nada im nowe funkcje o charakterze edukacyjnym, a także pozwoli na udostępnienie tego wyjątkowego zespołu zabytków architektury i inżynierii społeczeństwu.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu. Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, wśród których wymienić należy:

Efektem zrealizowanej inwestycji będzie renowacja oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 4 zabytków zlokalizowanych na terenie WiK w Opolu, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby odwiedzin o 4000 osób. Dodatkowo dla prawidłowej obsługi powstałej infrastruktury zostaną utworzone 3 miejsca pracy.

 

Projekt jest dofinansowany w 56,54 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu                                        8 676 208,89 zł

Wysokość dofinansowania EFRR                                3 997 005,14 zł

 

 

 

Wersja XML