Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu w dniu 30.03.2017 r. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod nazwą:

 „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. jako beneficjentowi projektu dofinansowania na realizację projektu. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  148 970 318,34 PLN

Wartość dofinansowania projektu z Funduszu Spójności wynosi 73 766 301,58 PLN

 

Uzyskane wsparcie finansowe w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 obejmuje zadania realizowane przez Spółkę od stycznia 2014 r.

 

W tym okresie zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące inwestycje  budowlane:

1. W ramach modernizacji systemu zaopatrzenia miasta Opola w wodę:

2. W ramach modernizacji wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej:

3. W ramach modernizacji systemu zaopatrzenia miasta Opola w wodę – SUW Oleska:

Budowa pompowni sieciowej 2-go stopnia przy zbiorniku wody czystej nr 3 w aspekcie likwidacji SUW Oleska na terenie Spółki WiK przy ul. Oleskiej w Opolu w okresie listopad 2016 – umowny termin zakończenia kwiecień 2017,

4. W ramach modernizacji wraz z rozbudową sieci wodociągowej:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Pisankowej w Opolu w okresie październik 2016 – grudzień 2016

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Małopolskiej, Śląskiej, Kujawskiej, Mazurskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Gdańskiej i Ozimskiej bis w Opolu w okresie sierpień 2016 – kwiecień 2017.

Wersja XML