Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Projekcie

 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu w dniu 30.03.2017 r. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt  realizowany jest w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” (http://poiis.nfosigw.gov.pl/ ).

Przedmiotem umowy jest udzielenie Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. jako beneficjentowi Projektu dofinansowania na jego realizację. 

 

Całkowita wartość Projektu brutto: 207 888 162,36  PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności:  103 659 191,69 PLN

 

Realizacja Projektu pozwoli spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Przedsięwzięcie polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu oraz budowie i modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnej w aglomeracji Opole, jest zgodne z prawnymi regulacjami UE w odniesieniu do problematyki ścieków komunalnych, norm emisyjnych i jakościowych dotyczących ochrony wód, a w szczególności z Dyrektywą Rady Nr 91/271/EWG dotyczącą odprowadzania i przetwarzania ścieków pochodzących z obszarów miejskich. Projekt zgodny jest także z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej oraz przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej (http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html).

 

Projekt stanowi kontynuację projektów dotyczących kompleksowych działań związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie aglomeracji Opole:

 

 1. Etap I - „Poprawa jakości wody w Opolu” współrealizowany był przez miasto Opole wraz z gminami ościennymi, wdrożony przy wsparciu przedakcesyjnego instrumentu finansowego ISPA,
 2. Etap II - „Trias Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – etap II”. Współfinansowany był przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 3. Etap III - „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej dla aglomeracji Opole - Trias Opolski - etap III”. Współfinansowany był przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotowy Projekt bezpośrednio realizuje misję Spółki „Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie” oraz jest odzwierciedleniem przyjętych strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Odnosi się także wprost do podstawowych wartości istotnych dla firmy tj. wysokiej jakości świadczonych usług oraz ochrony środowiska, odpowiadających oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych jej funkcjonowaniem, a więc: Właścicieli, Rady Nadzorczej, Klientów oraz instytucji współpracujących z Wodociągami i Kanalizacją w Opolu Sp. z o. o.

 

Celem Projektu jest umożliwienie korzystania przez mieszkańców aglomeracji opolskiej z udoskonalonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej, który zostanie osiągnięty poprzez realizację 6 zadań inwestycyjnych. 

 

1. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu

Jest to kluczowe zadanie do uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej
i zakłada:

·         remont, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń,

·         budowę nowych oraz likwidację wysłużonych obiektów,

·         budowę nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni.

 

2. Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

Założenia przyjęte w projekcie dążą do całkowitego skanalizowania miasta, w związku z czym zostanie wykonana:

·         przebudowa głowicy syfonu pod rzeką Odrą,

·         przebudowa kanalizacji technologicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Zawada,

·         budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Torowej i Bierkowickiej,

·         wykonanie automatycznej pompowni ściekowej zlokalizowanej w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym w stacji uzdatniania wody Grotowice i przerzut ścieków do kanalizacji miejskiej.

 

3. Dostosowanie możliwości analitycznych laboratorium do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

W celu podwyższenia jakości świadczonych usług oraz zwiększenia możliwości przeprowadzania badań zostanie zakupiony sprzęt, który umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz ścieków i wód opadowych oraz jakości wody pitnej:

·         chromatograf gazowy, chłodziarka laboratoryjna 2-komorowa, suszarka laboratoryjna, ława grzewcza, mikroskop optyczny z kontrastem fazowym, mineralizator, wytrząsarka, wirówka laboratoryjna, młynek kulowy.

 

4. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta w wodę

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną:

·         likwidacja stacji uzdatniania wody Oleska i wykonanie w jej miejsce pompowni sieciowej wody,

·         odwiert nowej studni na terenie stacji uzdatniania wody Zawada,

·         modernizacja stacji uzdatniania wody Zawada w zakresie przebudowy chlorowni wraz z układem dezynfekcji.

 

5. Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Zadanie ma na celu znacząco poprawić gospodarkę wodną poprzez:

·         wymianę wyeksploatowanej i awaryjnej sieci wodociągowej wraz z armaturą (hydranty i zasuwy),

·         zmianę lokalizacji przebiegu sieci z terenów prywatnych na dostępne,

·         montaż wodomierzy umożliwiający ich zdalny odczyt.

 

6. Utrzymanie sprawności funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

W ramach zadania zakupione zostaną:

·         zestaw do bezwykopowej renowacji kanałów,

·         dwa pojazdy do wysokociśnieniowego udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej,

·         wóz diagnostyczny do precyzyjnego wykrywania miejsc nieszczelności oraz monitorowania stanu sieci wodociągowej. 

 

Realizacja tych działań pozwoli na wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczania wód powierzchniowych w Polsce oraz ochrony stanu ekologicznego wód Bałtyku. Nastąpi także znaczące usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz zagospodarowania osadów, zapewniające mieszkańcom aglomeracji opolskiej odpowiednie warunki bytowo – gospodarcze. Wpłynie to również na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej. 

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Ograniczone zostaną bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, zostanie zoptymalizowana gospodarka energetyczna i osadowa oczyszczalni ścieków, zminimalizowane zostanie ryzyko awarii systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego, co powinno przyczynić się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie obsługiwanym przez Spółkę.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML