Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółka wystartowała z projektem za 150 milionów złotych

Brak opisu obrazka

 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. w Opolu informuje, iż w dniu 30.03.br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą:

 „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. jako beneficjentowi projektu dofinansowania na realizację projektu. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi - 148 970 318,34 PLN

Wkład funduszy europejskich wynosi 73 766 301,58 PLN 

 

Celem projektu jest korzystanie z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji opolskiej. Zostanie to osiągnięte poprzez kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu, modernizację wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację systemu zaopatrzenia miasta Opola w wodę, dostosowanie możliwości analitycznych laboratorium do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni ścieków oraz  utrzymanie sprawności funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, mające na celu poprawę możliwości reagowania na zaistniałe awarie i zagrożenia.

 

Realizacja tych działań pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce dla ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku. 

Poprzez realizację projektu nastąpi znaczące polepszenie stanu systemu oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej oraz zagospodarowanie osadów, wynikające z konieczności zapewnienia mieszkańcom aglomeracji opolskiej odpowiednich warunków bytowo– gospodarczych.

 

 

Wersja XML