Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Projekcie II

Brak opisu obrazka

 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w dniu 12.11.2013 r. podpisała Umowę 
nr POIS.01.01.00-00-005/13-00 o dofinansowanie Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III" z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.        
Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla okresu programowania 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Położenie Projektu

Teren objęty niniejszym Projektem zlokalizowany jest w południowej części Polski, 
w centralnej części województwa opolskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gmin: Opole i Komprachcice, które zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), przyjętą rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. posiadają status gminy: miejskiej (miasto Opole) i wiejskiej Komprachcice.

Wymienione gminy należą do następujących aglomeracji utworzonych zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841):

Inwestycje realizowane będą w następujących miejscowościach:

1)   aglomeracja Opole

a)  gmina miejska Opole

b)  gmina wiejska Komprachcice

 

Program inwestycyjny i jego cele

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności zasobów wód podziemnych i powierzchniowych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu pośredniego: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych dla 1 aglomeracji: Opole.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez:

1)      rozbudowę i przebudowę systemu odbioru ścieków komunalnych,

2)      przebudowę systemu zaopatrzenia ludności w wodę dla miasta Opola (SUW  Zawada)

3)      rozbudowę suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Opolu.

Cele społeczno – gospodarcze Projektu:

1) poprawa jakości zasobów wodnych, powstrzymanie degradacji zasobów wód podziemnych

2) redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych,

3) zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków zrzucanych do środowiska,

4) poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców,

5) poprawa jakości wody pitnej,

6) rozwój budownictwa mieszkaniowego,

7) poprawa warunków dla inwestycji i konkurencyjności gospodarczej regionu,

8) rozwój usług turystycznych i agroturystycznych

Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania inwestycyjne określone na podstawie przeprowadzonych analiz opcji inwestycyjnych i techniczno – ekonomicznych uwzględniających kryteria i wymagania instytucji opiniujących oraz zatwierdzających projekty współfinansowane przez Fundusz Spójności. Jednocześnie zadania te, stanowiąc kontynuację obecnie realizowanego II etapu Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów - II etap”,  pozwolą utrzymać wymagania stawiane aglomeracjom w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące prace inwestycyjne:

1)    rozbudowę i przebudowę systemu odbioru ścieków komunalnych, tj.:

−   budowę sieci kanalizacji sanitarnej (2,5 km) w: Domecku, Ochodzach,

−   rozbudowę systemu monitorowania przepompowni ścieków

2)    przebudowę systemu zaopatrzenia ludności w wodę w mieście Opole:

−   przebudowę części drugiej galerii rur w hali filtrów SUW Zawada,

−   budowę laboratorium badania wody i ścieków na terenie WiK w Opolu

−   rozbudowę systemu monitorowania sieci wodociągowej

3)    rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Opolu:

−   budowę silosu osadu suszonego na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu,

−   budowę zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu.

 

Projekt pod względem realizacyjnym podzielono na 9 zadań inwestycyjnych 
(7 kontraktów):

 

Kontrakt

Zadanie

Nazwa zadania

Kontrakt nr 1

5

Budowa laboratorium badania wody i ścieków na terenie WiK przy ul. Oleskiej

Kontrakt nr 2

2

Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt nr 3

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Ochodze i Domecko

Kontrakt nr 4

3

Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków

4

Rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej

Kontrakt nr 5

7

Budowa silosu osadu suszonego na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt nr 6

6

Przebudowa części drugiej galerii rur w hali filtrów SUW Zawada

8

Budowa  rurociągu wody surowej na odcinku od studni nr 14a do SUW Zawada

Kontrakt nr 7

9

Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu

Kontrakt nr 9 10

Budowa przenośnika do transportu odwodnionego osadu ściekowego na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

 

Grupy docelowe

Korzyść z realizacji Projektu odnosić będą poszczególne Gminy, na terenie których realizowany będzie Projekt, a w szczególności mieszkańcy poszczególnych miejscowości objętych Projektem. Pośrednio korzyść odniosą mieszkańcy Gmin leżących w dorzeczach rzeki Odry.

 

Finansowanie Projektu

Całkowity koszt inwestycji: 22.630.770,00 PLN brutto


Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności: 
10 345 142 
PLN

Wersja XML