Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maszynista maszyn i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko:

MASZYNISTA MASZYN I URZĄDZEŃ STACJI UZDATNIANIA WODY

Praca na tym stanowisku będzie polegała na:

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie danych zawarte są kategorie danych wychodzące poza zakres katalogu określonego w art. 221 § 1 K.p. 

W/w oświadczenie, może być zawarte w CV w następujący sposób: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych poza katalogiem określonym w art. 221 § 1 K.p. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.  

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres elektroniczny: lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja” na adres Spółki: ul. Oleska 64, 45-222 Opole

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółki.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy¹ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego².

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda³ na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę⁴, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie⁵, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

¹ Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
² Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
³ Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
⁴ Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
⁵ Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wersja XML