Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trias Opolski - rozwój kanalizacji sanitarnej - jeszcze lepsza woda

Brak opisu obrazka

Brak połączenia z siecią sanitarną to kłopot dla mieszkańców podopolskich miejscowości. Są oni narażeni na spore koszty z tytułu konieczności samodzielnego odprowadzenia ścieków. Nieodpowiednie użytkowanie istniejących na posesjach bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe niesie poważne ryzyko skażenia środowiska i zanieczyszczenia wód podziemnych. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest więc niezwykle cenna.

Od kilku miesięcy przekonują się o tym mieszkańcy miejscowości Ochodze i Domecko, gdzie wybudowano łącznie około 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawi-tacyjnym. Prace ukończono 6 listopada 2014 roku. Wykonano je w ramach zadania „Kontrakt nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodze, Domecko”. Jest to element kompleksowego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III” realizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Celem tego Projektu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony wód powierzchniowych oraz wód gruntowych na terenie Opola i okolic, że szczególnym uwzględnieniem ochro-ny zbiornika podziemnego GZWP 333 Opole-Zawadzkie. Powierzchnia tego potężnego zbiornika przekracza tysiąc kilometrów kwadratowych. Jest on głównym źródłem wody płynącej z kranów zarówno w Opolu, jak i w gminach ościennych. Dlatego jego ochrona jest tak ważna.

 

Korzyść dla mieszkańców...
W przypadku miejscowości Ochodze prace prowadzono na ulicach Myśliwskiej, Osiedle oraz Ogrodowej. W ramach Kontraktu powstała tam sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 1,3 km. Drugie ty I e zrealizowano na ulicach Prószkowskiej, Jaśkowskiej i Cmentarnej w miejscowości Domecko-Pucnik. Owocem tych prac będzie podł ączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków około 350 mieszkańców obu wspomnianych miejscowości. Informacje na temat możliwości podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej można znaleźć w internecie pod adresem www.wikopole.com.pl, dzwoniąc pod numer telefonu (77) 44 35 501 lub osobiście zgłaszając się do siedziby Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu.

Pełna wartość prac wykonanych podczas realizacji Kontraktu wynosi ponad 2 mln zł. Połowa z tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

...a także dla regionu i środowiska
Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców miejscowości Domecko i Ochodze to nie jedyna korzyść wynikająca z Kontraktu. Inwestycja podnosi bowiem atrakcyjność tych miejscowości, co przekłada się na dogodne warunki pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Atuty gospodarcze to zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki oraz dodatkowe wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków związanych z nowymi inwestycjami na ich terenach.

Natomiast korzyści środowiskowe to znaczne zmniejszenie ryzyka skażenia gruntów oraz wód gruntowych z tyt ułu wycieku nieczystości z nieodpowiednio konserwowanych szamb lub awarii pojazdów do ich przewozu. Po podłączeniu do sieci sanitarnej ścieki nie są trzymane w jednym miejscu, tylko spływają grawitacyjnie lub ciśnieniowo przekierowywane są bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków. Tam poddaje się je szeregowi procesów, po których nie stanowią one zagrożenia i można je bezpiecznie od-prowadzić do środowiska.

 

Ile kosztuje cały Projekt?
Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano w dniu 12 listopada 2013 roku.

Projekt ten dof inansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji składających się na Projekt to 23 108 500 złotych brutto. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 10 503 573 zł.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Gazeta Wyborcza
2015-04-03

Wersja XML