Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs o wsparcie sponsoringowe w 2022 roku w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko i Prószków.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ogłasza konkurs i przyjmuje wnioski o wsparcie sponsoringowe dot. projektów w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko i Prószków.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. wnioski o wsparcie sponsoringowe mogą składać podmioty mające siedzibę na obszarze działalności Spółki w gminie Izbicko, Komprachcice, Prószków lub działające na rzecz mieszkańców tego obszaru.
 2. wsparcie sponsoringowe będzie udzielane wyłącznie na realizację projektów związanych z działaniami w dziedzinie sportu lub z promocją sportu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze sportem drużynowym, gwarantujące wsparcie strategii Spółki w zakresie budowy pozytywnych relacji z mieszkańcami regionu

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o udzielenie wsparcia sponsoringowego [wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu] zawierającego opis Projektu, który ma zostać dofinansowany,
 2. statutu Wnioskodawcy bądź innego dokumentu określającego zasady działalności podmiotu wnioskującego,
 3. dokumentów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotu Wnioskującego (w tym aktualne na dzień składnia wniosku wypisy z odpowiednich rejestrów lub inne potwierdzające status podmiotu wnioskującego oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wnioskującego składających wniosek),
 4. dokumentów potwierdzających realizację podobnych projektów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wnioskującego o dodatkowe dokumenty, np. o sprawozdanie z działalności za poprzedni rok itp.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 1. związek Projektu z działaniami w dziedzinie sportu lub z promocją sportu,
 2. ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w dziedzinie sportów drużynowych,
 3. wielkość obszaru objętego Projektem, rozumiany jako planowany zasięg Projektu
 4. tj. grupa odbiorców do której kierowany jest Projekt,
 5. plan działań promocyjnych Projektu,
 6. opis działań związanych z informacją z zakresie wsparcia Spółki co do realizacji projektu i wsparciem strategii Spółki w zakresie budowy pozytywnego wizerunku Spółki,
 7. dotychczasowa realizacja co najmniej 1 podobnego przedmiotowo Projektu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres marketing@wikopole.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Spółki do dnia 30 czerwca 2022 (decyduje data doręczenia do Spółki). Wnioski przesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.


Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia wsparcia sponsoringowego w wysokości niższej niż wnioskowane. Zaś w przypadku niewykorzystania przez zwycięski wniosek całej puli środków, przydzielenia wsparcia sponsoringowego kolejnym wnioskodawcom, aż do wyczerpania puli środków (o kolejności przyznania środków decyduje ilość uzyskanych punktów).

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr. telefonu (77) 443 56 86 lub (77) 443 56 85.

 

 

DO POBRANIA

KOMPRACHCICE

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia sponsoringowego

Regulamin konkursu

IZBICKO

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia sponsoringowego

Regulamin konkursu

PRÓSZKÓW

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia sponsoringowego

Regulamin konkursu

Wersja XML