Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki WiK Opole

W związku z artykułem NTO, opublikowanym w dniu dzisiejszym (25 maja 2022 r.) o godzinie 18.29 pt.: „Komisja do spraw mobbingu w WiK zakończyła pracę. Co ustaliła?”
informuję:
Rada Nadzorcza otrzymała w dniu dzisiejszym, o godzinie 17.04, pocztą elektroniczną „Podsumowanie spraw Komisji doraźnej ds. zbadania doniesień o mobbingu w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.” podpisane przez Pana Huberta Pogorzelskiego, Przewodniczącego Komisji.
Powołanie w maju 2022 r. przez Prezesa Zarządu komisji doraźnej (w skład której wchodzi prawnik z zewnętrznej kancelarii prawnej) ds. zbadania przypadków mobbingu było niezgodne z obowiązującymi w Spółce dokumentami korporacyjnymi oraz z przepisami obowiązującego prawa. Potwierdza to m.in. opinia prawna radcy prawnego Spółki, w której znalazło się stwierdzenie: „Zarządzenie nr 9/2022 Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z dnia 4.05.2022 r. jest sprzeczne zarówno z przepisami prawa pracy o charakterze powszechnym takimi jak kodeks pracy jak i przepisami wewnętrznymi WiK w Opolu sp. o.o. w postaci Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu Zarządu Spółki. Zostało ono wydane z przekroczeniem uprawnień Prezesa Zarządu, nadto skład komisji doraźnej jest sprzeczny z § 4 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Spółki nadto przy tworzeniu zarządzenia pominięto zapisy dotyczące formalnego jego przygotowania.”
Od dnia 27 kwietnia 2022 r. (czyli dzień po posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas której Rada Nadzorcza rozmawiała z sześcioma Pracownikami Spółki) Prezes Zarządu kieruje do mnie pisma, w których żąda podania podstawy prawnej takich rozmów. Jest to całkowicie niezrozumiałe zachowanie kiedy Członek Zarządu podważa zachowanie organu nadzorczego. W piśmie tym znalazło się sformułowanie: „Uważam, że powinienem otrzymać te informacje, gdyż są one mi niezbędne do podjęcia ewentualnych działań mających na celu ochronę mojego dobrego imienia, w tym do podjęcia działań prawnych w przypadku stwierdzenia pomawiania / zniesławiania mojej osoby czy też naruszenia moich dóbr osobistych.”
Prezes Jaki kompletnie poza procedurami powołał Komisję we własnej sprawie. Sam też dobrał jej skład. Nic dziwnego, że w efekcie krótkich i pobieżnych prac komisji, znalazła ona pewne niedociągnięcia, ale u innych. Rada Nadzorcza, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie mobbingu, nie zatrzymuje swoich działań i dołoży wszelkich starań aby postępowanie było obiektywne i uwolniło pracowników WiK przed strachem. Zagadnienie to jest również ujęte w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 maja 2022 r.
Anna Habzda
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki WiK w Opolu Sp. z o.o.

Wersja XML