Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko:

OPERATOR KOPARKI, ŁADOWARKI, KOPARKO-ŁADOWARKI, 
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POWYŻEJ 3,5 T

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie obsługiwać sprzęt budowlany (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki) oraz prowadzić samochody ciężarowe powyżej 3,5 t z przyczepami.

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.  

W/w oświadczenie, może być zawarte w CV w następujący sposób: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach”.  

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres elektroniczny: rekrutacja@wikopole.com.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja” na adres Spółki: ul. Oleska 64, 45-222 Opole

Termin składania dokumentów: do dnia 21.05.2021

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

 

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółki.

 

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-   Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole

-   e-mail:

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy¹ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego².

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda³ na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę⁴, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie⁵, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  usunięcia danych osobowych;

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

¹ Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

² Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

³ Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

⁴ Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

⁵ Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Wersja XML