Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych

Brak opisu obrazka

Szanowni Państwo,

w dniu 27.08.2020 r. uchwałą Rady Miasta Opola nr XXIX/590/20 Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. powierzono wykonywanie zadań własnych Gminy Opole z zakresu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, obejmujące eksploatację należących do Miasta Opola systemów kanalizacyjnych umożliwiających realizację usług w tym zakresie (zamknięte lub otwarte systemy kanalizacyjne).

W celu uregulowania możliwości świadczenia usług, w dniu 28.04.2022 r. Rada Miasta Opola (PDFUchwała nr LIII/1013/22 Rady Miasta Opola) ustaliła cenę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w wysokości 4,32 zł brutto za każdy m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

Jednym z istotnych elementów niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty jest wielkość i rodzaj powierzchni, z których na terenie Państwa nieruchomości odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do systemów kanalizacyjnych. Wobec powyższego, po otrzymaniu pocztą oświadczenia, prosimy o uzupełnienie PDFOświadczenie o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych.pdf i zwrócenie go jak najszybciej na adres naszej Spółki. 

Informujemy, że w przypadku gdy:

Jednocześnie informujemy, iż przesłane oświadczenia o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych będą sukcesywnie weryfikowane przez Spółkę.

Chcemy również zaznaczyć, że warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz stosowne uzgodnienia, wydaje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole. Szczegóły na stronie: Warunki podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej - Platforma e-Usług Publicznych (um.opole.pl)


Algorytm obliczania ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Vcałkowite =[(F1 · ψ1) + (F2 · ψ2) + (F3 · ψ3)] · hopadu

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
F – powierzchnia [m2]
ψ – współczynnik spływu
hopadu – średnia wysokość opadu z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy [m].

W roku 2022 hopadu wynosi 0,54964 m3/m2.

(Wartość współczynnika hopadu  dla kolejnych lat będzie podawana na naszej stronie internetowej)

Lp.

Rodzaj powierzchni utwardzonej, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych

Współczynnik spływu [ψ]

1

Dachy

1,00

2

Nawierzchnia uszczelniona (w szczególności: betonowa, asfaltowa kamienna i klinkierowa, bruki szczelne)

0,90

3

Nawierzchnia nieuszczelniona (w szczególności: tłuczniowa, z płyt ażurowych, tzw. „zielone dachy”)

0,40

 

Algorytm obliczania opłaty

opłata miesięczna:

Vcałkowite · Cbrutto / 12

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
Cbrutto – stawka za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej - 4,32 zł za m3
12 m-cy – ilość miesięcy w roku kalendarzowym

opłata roczna:

Vcałkowite · Cbrutto

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
Cbrutto – stawka za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej - 4,32 zł za m3

  PRZYKŁADOWE OBLICZENIA:

 • Działka o powierzchni: 5 Ar - 500 m2
 • Dom o powierzchni: 120 m2
 • Powierzchnia trawnika: 330 m2
 • Dach o powierzchni: 150 m2
 • Nawierzchnia uszczelniona (np. utwardzony kostką podjazd) – powierzchnia 30 m2
 • Nawierzchnia nieuszczelniona (np. obejście domu wykonane z płyt ażurowych) – powierzchnia 20 m2

  V całkowite = [(150 m2 * 1) + (30m2 * 0.9) + (20 m2 * 0.4)] * 0,54964 m = 185 m2 * 0,54964 m = ~101,75 m3

  Opłata miesięczna:
  101,75 m3 * 4,32 zł / 12 = 36,63 zł/mc brutto

  PRZYKŁADOWE OBLICZENIA DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ:

  Dom o wykazanej i potwierdzonej odwadnianej powierzchni 250 m2  
  Nawierzchnia uszczelniona (np. podjazdy, parkingi, chodniki itp.) o powierzchni 100 m2

W takim wypadku SUMA na wspólnotę wyniesie: 69,25 zł /mc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości 4 rodzinnej o takim samych udziale we wspólnocie koszty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych wyniosą ok 17,31 zł/mc brutto


Wprowadzona opłata w zostanie przekazana Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, sfinansuje utrzymanie sieci zbierającej wodę deszczową na terenie Opola, ale także ma pomóc w osiągnięciu celów z zakresu ekologii. Ma zachęcić mieszkańców i firmy do utrzymywania terenów zielonych.


UWAGA! Brak podpisanej umowy nie zwalnia z opłaty za korzystanie z usług. W takim przypadku klienci będą obciążani fakturą za bezumowne korzystanie z usług.  

Brak opisu obrazka

WAŻNE INFORMACJE!

Ile wyniesie opłata?

Wynosi ona 4,32 zł za m3 średniorocznego opadu atmosferycznego, ustalonego na podstawie danych z IMGW (średnia wysokość opadu z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy).

Kogo dotyczy opłata?

Właścicieli domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw, dużych powierzchni handlowych, instytucji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe bezpośrednio lub pośrednio do systemów kanalizacyjnych miasta.

O jakie posesje chodzi?

Opłata dotyczy tych posesji, które zostały pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi, takimi jak asfalt, beton, kostka brukowa i płyty chodnikowe. Powierzchnia w całości przepuszczająca wodę (np. trawnik) nie podlega opłacie.

Od czego zależy wysokość opłaty?

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości powierzchni, z której deszczówka spływa do kanalizacji. Powierzchnia ta jest indywidualnie ustalana na podstawie deklaracji składanych bezpośrednio do Spółki WiK.

UWAGA! Brak podpisanej umowy nie zwalnia z opłaty za korzystanie z usług. W takim przypadku klienci będą obciążani fakturą za bezumowne korzystanie z usług.  


Pliki do pobrania:

Wersja XML