Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych

Brak opisu obrazka

Szanowni Państwo,

w dniu 27.08.2020 r. uchwałą Rady Miasta Opola nr XXIX/590/20 Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. powierzono wykonywanie zadań własnych Gminy Opole z zakresu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, obejmujące eksploatację należących do Miasta Opola systemów kanalizacyjnych umożliwiających realizację usług w tym zakresie (zamknięte lub otwarte systemy kanalizacyjne).

W celu uregulowania możliwości świadczenia usług, w dniu 29.10.2020 r. Rada Miasta Opola uchwałą nr XXXI/650/20 ustaliła wysokość ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu - 0,29 zł miesięcznie za m3.

W związku z powyższymi okolicznościami od dnia 01.01.2021 r. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. będzie podmiotem naliczającym i pobierającym opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych z Państwa nieruchomości.

Sposób naliczania opłat został określony w „PDFRegulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola.”, który został zatwierdzony przez Prezydenta miasta Opola w dniu 30 grudnia 2020 r. 

Jednym z istotnych elementów niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty jest wielkość i rodzaj powierzchni, z których na terenie Państwa nieruchomości odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do systemów kanalizacyjnych. Wobec powyższego, po otrzymaniu pocztą oświadczenia, prosimy o uzupełnienie PDFOświadczenie o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych.pdf i zwrócenie go jak najszybciej na adres naszej Spółki. 

Informujemy, że w przypadku gdy:

Jednocześnie informujemy, iż przesłane oświadczenia o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych będą sukcesywnie weryfikowane przez Spółkę.

Chcemy również zaznaczyć, że warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz stosowne uzgodnienia, wydaje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole. Szczegóły na stronie: Warunki podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej - Platforma e-Usług Publicznych (um.opole.pl)


Algorytm obliczania ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Vcałkowite =[(F1 · ψ1) + (F2 · ψ2) + (F3 · ψ3)] · hopadu

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
F – powierzchnia [m2]
ψ – współczynnik spływu
hopadu – średnia wysokość opadu z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy [m].

W roku 2021 hopadu wynosi 0,623 m.

(Wartość współczynnika hopadu  dla kolejnych lat będzie podawana na naszej stronie internetowej)

Lp.

Rodzaj powierzchni utwardzonej, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych

Współczynnik spływu [ψ]

1

Dachy

1,00

2

Nawierzchnia uszczelniona (w szczególności: betonowa, asfaltowa kamienna i klinkierowa, bruki szczelne)

0,90

3

Nawierzchnia nieuszczelniona (w szczególności: tłuczniowa, z płyt ażurowych, tzw. „zielone dachy”)

0,40

 

Algorytm obliczania opłaty

opłata miesięczna:

Vcałkowite · Sm

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
Sm – stawka miesięczna zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Opola - 0,29 zł miesięcznie za m3

opłata roczna:

Vcałkowite · Sm · 12 m-cy

gdzie:
Vcałkowite – roczna ilość odprowadzanych wód [m3]
Sm – stawka miesięczna zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Opola
12 m-cy – ilość miesięcy w roku kalendarzowym

  PRZYKŁADOWE OBLICZENIA:

 • Działka o powierzchni: 5 Ar - 500 m2
 • Dom o powierzchni: 120 m2
 • Powierzchnia trawnika: 330 m2
 • Dach o powierzchni: 150 m2
 • Nawierzchnia uszczelniona (np. utwardzony kostką podjazd) – powierzchnia 30 m2
 • Nawierzchnia nieuszczelniona (np. obejście domu wykonane z płyt ażurowych) – powierzchnia 20 m2

  V całkowite = [(150 m2 * 1) + (30m2 * 0.9) + (20 m2 * 0.4)] * 0,623m = 185 m2 * 0,623 m = ~115,26 m3

  Opłata miesięczna:
  115,26 m3 * 0,29 zł/mc = 33,42 zł/mc brutto

  PRZYKŁADOWE OBLICZENIA DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ:

  Dom o wykazanej i potwierdzonej odwadnianej powierzchni 250 m2  -
  (cena jednostkowa 18,07 zł /100m2/ mc brutto) :  - 45,18 /mc

  Nawierzchnia uszczelniona (np. podjazdy, parkingi, chodniki itp.) o powierzchni 100 m2
  (16,20 zł/100m2/mc brutto) :          – 16,20 / mc

W takim wypadku SUMA na wspólnotę wyniesie: 61,38 zł /mc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości 4 rodzinnej o takim samych udziale we wspólnocie koszty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych wyniosą ok 15,35 zł/mc brutto


Wprowadzona opłata w zostanie przekazana Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, sfinansuje utrzymanie sieci zbierającej wodę deszczową na terenie Opola, ale także ma pomóc w osiągnięciu celów z zakresu ekologii. Ma zachęcić mieszkańców i firmy do utrzymywania terenów zielonych.


UWAGA! Brak podpisanej umowy nie zwalnia z opłaty za korzystanie z usług. W takim przypadku klienci będą obciążani fakturą za bezumowne korzystanie z usług.  

Brak opisu obrazka

WAŻNE INFORMACJE!

Ile wyniesie opłata?

Wynosi ona 0,29 zł miesięcznie za m3 średniorocznego opadu atmosferycznego, ustalonego na podstawie danych z IMGW (średnia wysokość opadu z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy).

Kogo dotyczy opłata?

Właścicieli domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw, dużych powierzchni handlowych, instytucji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe bezpośrednio lub pośrednio do systemów kanalizacyjnych miasta.

O jakie posesje chodzi?

Opłata dotyczy tych posesji, które zostały pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi, takimi jak asfalt, beton, kostka brukowa i płyty chodnikowe. Powierzchnia w całości przepuszczająca wodę (np. trawnik) nie będzie podlegać opłacie.

Od czego zależy wysokość opłaty?

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości powierzchni, z której deszczówka spływa do kanalizacji. Powierzchnia ta będzie indywidualnie ustalana na podstawie deklaracji składanych bezpośrednio do Spółki WiK.

Kiedy rozpoczyna się naliczanie opłaty?

Naliczanie opłat za świadczone usługi rozpoczyna się od dnia 01.01.2021 r.

UWAGA! Brak podpisanej umowy nie zwalnia z opłaty za korzystanie z usług. W takim przypadku klienci będą obciążani fakturą za bezumowne korzystanie z usług.  


Pliki do pobrania:

Wersja XML