Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Największa inwestycja w historii miasta Opola „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję, nie tylko w historii opolskich wodociągów, ale w historii miasta Opola – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.  Osiągnięcie zamierzonych celów przyczyni się do znacznego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej. 

Brak opisu obrazka

Geneza Projektu i misja Spółki

30.03.2017 r. WiK w Opolu Sp. z o. o. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu, który  realizowany jest w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze  wodno-ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość Projektu brutto: ok. 210 mln zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności UE: ok. 103 mln zł.

Planowany czas zakończenia Projektu: grudzień 2022 r.

 

Projekt nie tylko wypełnia zobowiązania wynikające z wymogów unijnych, ale bezpośrednio realizuje misję Spółki polegającą na niezawodnej dostawie wody i odbiorze ścieków przy jednoczesnym stosowaniu nowoczesnych, chroniących środowisko technologii oraz jest odzwierciedleniem przyjętych przez Zarząd strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Trzeba podkreślić, że Spółka od wielu lat efektywnie pozyskuje i wykorzystuje środki unijne, a ta inwestycja stanowi kontynuację realizowanych projektów dotyczących kompleksowych działań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji Opole” – mówi Ireneusz Jaki, Prezes Zarządu w WiK w Opolu Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy

Na Projekt składa się trzynaście zadań, z czego większość zostało już zakończona. W trakcie realizacji jest największa i kluczowa inwestycja o wartości ok. 170 mln zł, tj. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu”. Wykonawcą zadania jest WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków jest  strategicznym obiektem dla miasta Opola i gmin ościennych.  Dla realizacji inwestycji największe wyzwanie stanowi prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni. Ponieważ jest to inwestycja polegająca na kompleksowej modernizacji to do oczyszczania ścieków zostaną wykorzystane już istniejące, sprawdzone i efektywne rozwiązania technologiczne. Natomiast Spółka postawiła na podniesienie jakości pracy oczyszczalni poprzez zastosowanie wysoko sprawnych i energooszczędnych urządzeń, a tym samym zmniejszenie stopnia energochłonności procesów technologicznych w przeliczeniu na m3 oczyszczanych ścieków. Co istotne, przy doborze wszystkich urządzeń brany pod uwagę jest aspekt optymalizacji zużycia energii elektrycznej. W procesie oczyszczania ścieków, w wyniku zaplanowanego wydłużonego okresu  fermentacji osadów w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (WKF) z 21 do 26 a nawet 30 dni pozyskamy zwiększone ilości produktu ubocznego fermentacji tzw. biogazu, wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,  która w znacznym stopniu zaspokoi potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków i znacząco obniży koszty funkcjonowania Spółki.

Modernizacja spowoduje zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków o ok. 30%. Wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych zostanie ok. 70 obiektów. Do interesujących rozwiązań technicznych i technologicznych należą, m.in.:

 1. hermetyzacja obiektów w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej - wszystkich obiektów części mechanicznej oraz znacznej części obiektów gospodarki osadowej;
 2. budowa w pełni zhermetyzowanego punktu przyjęcia ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi;
 3. zastosowanie nowoczesnych krat, zarówno rzadkich jak i gęstych, wyposażonych w elastyczne pręty z GFK, dających lepszy efekt filtracji i większą elastyczność rusztu cedzącego, co przekłada się na zwiększenie żywotności kraty;
 4. zastosowanie systemu napowietrzania w postaci paneli napowietrzających Messnera w 4 sekcjach, dającego możliwość prowadzenia naprzemiennych procesów nitryfikacji i denitryfikacji w pełnej kontroli parametrów fizykochemicznych;
 5. zastosowanie algorytmu pracy mieszadeł w komorach osadu czynnego w oparciu o stężenie tlenu i gęstość osadu. System będzie pozwalał na komunikację z SCADA, raportowanie alarmów oraz automatyczną zmianę nastaw mieszadła ze względu na warunki panujące w zbiorniku;
 6. zastosowanie nadrzędnego modelu sterowania procesami biologicznymi w komorach osadu czynnego, w oparciu o 6 scenariuszy;
 7. budowa punktu przyjęcia kofermentatu w celu zwiększenia produkcji biogazu;
 8. tłoczenie osadu odwodnionego pompą ślimakową ze wspomaganiem sprężonym powietrzem i polimerem na składowisko osadów;
 9. zastosowanie dublowania obiektów/urządzeń, dających możliwość ich wyłączenia z eksploatacji bez pogorszenia jakości oczyszczonych ścieków.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała wysoce pozytywny wpływ na środowisko, a sama oczyszczalnia ścieków przeniesiona zostanie w nową jakość ekologiczną – bez zapachów, bez hałasu, energetycznie optymalna. Poprzez podniesienie sprawności pracy oczyszczalni ścieków, jakość oczyszczonego ścieku odprowadzanego do rzeki Odry będzie jeszcze lepsza niż dotychczas. Pozostałe korzyści to m.in. większa ochrona gruntów i produkcja energii odnawialnej – biogazu. Co istotne, hermetyzacja obiektów ograniczy wydobywające się z oczyszczalni uciążliwe zapachy” – mówi Mateusz Filipowski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych w WiK w Opolu Sp. z o.o.

Inwestycja polegająca na modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu ma za zadanie ułatwić docelową przeróbkę osadów. Oczyszczalnia ścieków w Opolu posiada średniotemperaturową, taśmową suszarnię osadów. W procesach suszenia osad suszony jest do 92% suchej masy. Pod uwagę brane jest również zagospodarowanie przyrodnicze osadów po odwodnieniu do poziomu 24-26% suchej masy. Osad ustabilizowany tlenowo i mechanicznie odwodniony kierowany jest do rolniczego, przyrodniczego lub gospodarczego wykorzystania.

Wszystkie prace na modernizowanej oczyszczalni są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem, a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie wpłynęła i nie opóźniła prowadzonej inwestycji.   

Pozostałe zadania, które zostały już zrealizowane w ramach Projektu to m.in:

Korzyści środowiskowe

Lider branży

WiK w Opolu Sp. z o.o. zajęła zaszczytne 3. miejsce w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Ceny za wodę i ścieki należą do najniższych w kraju. Do istotnych osiągnięć w ostatnich latach należą, m.in: rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozwój akredytowanego laboratorium, wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w celu optymalizacji procesów zarządzania, rozbudowa systemu GIS, wdrożenie unikatowej w skali kraju technologii bezwykopowej renowacji kanałów, zwiększenie bezpieczeństwa strategicznych obiektów miasta Opola, poprawa jakości obsługi klienta, powołanie Rady Naukowej, efektywna realizacja strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR), wykreowanie marki „woda Opolanka z głębi ziemi” i w końcu realizacja dużych projektów unijnych. Z pewnością kapituła konkursu brała pod uwagę całokształt działań Spółki.  Trzecie miejsce w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów oraz czwarte miejsce trzy razy z rzędu w ubiegłych latach jest potwierdzeniem umiejętności i kompetencji całego zespołu Spółki oraz słuszności realizowanych działań, dzięki którym opolskie wodociągi znalazły się w czołówce przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. WiK w Opolu Sp. z o.o. jest laureatem wielu innych prestiżowych nagród takich jak: „Gazele Biznesu”, „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii”, „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Nagroda Miasta Opola w dziedzinie Kultury”, „Opolska Marka – wyróżnienie” „Eko Firma”, wyróżnienie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, „Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji” przyznany Ireneuszowi Jaki, Prezesowi Zarządu przez Opolską Izbę Gospodarczą. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Artykuł można przeczytać w listopadowym FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU nr 6 (162) 2020 - PDFFOB_11/2020.pdf

Wersja XML