Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19 listopada - Światowy Dzień Toalet. Korzystajmy prawidłowo z kanalizacji sanitarnej!

Światowy Dzień Toalet – to wydarzenie w pierwszej chwili może wywoływać uśmiech, jednak gdy przyjrzymy się dokładniej kwestiom związanym z prawidłowym użytkowaniem kanalizacji sanitarnej oraz aspektom ekologicznym i społecznym zagadnienia – temat staje się naprawdę poważny i istotny. Spółka WiK Opole co roku, z okazji Światowego Dnia Toalet, przypomina mieszkańcom o tym, że ubikacja to nie kosz na śmieci!

Dlaczego właściwie ustanowiono Światowy Dzień Toalet?

Światowy Dzień Toalet celebruje toalety i podnosi świadomość społeczną zwracając uwagę na miliardy ludzi żyjących jeszcze bez dostępu do bezpiecznie i odpowiedzialnie zarządzanych urządzeń sanitarnych. Chodzi o podjęcie działań w celu rozwiązania światowego kryzysu sanitarnego i osiągnięcia celu nr 6 zrównoważonego rozwoju: „Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi do 2030 roku”.

W 2021 roku Światowy Dzień Toalet koncentruje się na zrównoważonych warunkach sanitarnych oraz zmianach klimatu. Powodzie, susze i podnoszący się poziom mórz zagrażają systemom sanitarnym - od toalet po szamba, aż po oczyszczalnie ścieków. Każdy mieszkaniec Ziemi powinien mieć dostęp do zrównoważonych warunków sanitarnych, czystej wody pitnej oraz urządzeń do higieny osobistej, aby pomóc chronić i utrzymać bezpieczeństwo zdrowotne oraz powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

Toaleta to nie śmietnik

Mimo że kwestia braku kanalizacji nie dotyczy naszego miasta, to Światowy Dzień Toalet pozwala nam zwrócić uwagę na inne trudności – te związane z prawidłowym użytkowaniem kanalizacji sanitarnej. Problem wyrzucania odpadów do ubikacji nadal istnieje. Pracownicy Spółki WiK średnio 10 razy w ciągu tygodnia interweniują w celu usunięcia awarii kanalizacji spowodowanych zatorami. Liczba usuwanych zatorów z roku na rok rośnie. Co zrobić aby poprawić sytuację? Wystarczy kierować się jedną złotą zasadą:

„Do kanalizacji sanitarnej odprowadzamy tylko zużytą wodę pochodzącą z czynności higienicznych, nieczystości sanitarne i papier toaletowy.”

To tak naprawdę tyle… i aż tyle. Większość wrzuconych odpadów nie rozpuszcza się w wodzie. Zbijają się w zwartą masę i tworzą trudne do usunięcia zatory. Usuwanie takich awarii jest czasochłonne, może powodować utrudnienia w ruchu drogowym, uniemożliwia prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej. Czynności związane z awariami podnoszą koszty działalności Spółki, a to rzutuje na wysokość rachunków za ścieki dla wszystkich jej użytkowników.

Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmować wyłącznie ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne oraz papier toaletowy. Umieszczanie w niej odpadów powoduje zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, zatory na przewodach, uszkodzenie i zatykanie się pomp. Konsekwencje są bardzo nieprzyjemne. W końcowym efekcie złe praktyki mogą doprowadzić do zalania mieszkania, ogrodu czy nawet całej ulicy.

WiK Opole chroni środowisko

Zrównoważona higiena zaczyna się od toalety. Po przebyciu sieci kanalizacyjnej, ścieki wraz z odpadami przypływają do oczyszczalni ścieków. To właśnie tam, podczas oczyszczania mechanicznego, na kratach i sitach pozostaje cała masa różnych odpadów.

Brak opisu obrazka

Jakość oczyszczonego ścieku jest na bieżąco kontrolowana. Pozostałości po procesie są unieszkodliwiane. Zrównoważone systemy sanitarne wykorzystują ponownie odpady i wodę, aby bezpiecznie wspierać rolnictwo oraz redukować i emisje w celu uzyskania  ekologicznej energii.

Czego nie wrzucać do WC?

Co najczęściej się tam znajduje, a zdecydowanie nie powinno i jakie konsekwencje powoduje?

Zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą pożytecznym mikroorganizmom oczyszczającym ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

Przyciągają szczury i powodują zwiększanie się ich populacji. Gryzonie te przenoszą choroby oraz powodują szkody w infrastrukturze.

Obierki, kości, tłuszcze i oleje pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę. Łączą się też z innymi nieczystościami, tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Powoduje to konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Te odpady prowadzą do zatkania odpływu toalety, zatkania pionów kanalizacyjnych, w konsekwencji powodują zalanie łazienki. Szczególnie kłopotliwe są chusteczki nawilżane. Wykonane są z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie i nie ulega rozdrobnieniu. Wrzucone do kanalizacji powodują duże problemy w procesie oczyszczania. Zapychają i blokują urządzenia, co prowadzi do ich uszkodzenia. Poważny problem stanowią również niepozorne patyczki higieniczne, które blokują pompy w oczyszczalni i powodują ich awarie. Trudno je odpowiednio wcześnie wyłowić ze ścieków; dostają się do najbardziej niedostępnych części maszyn.

Wrzucając te śmieci do toalety można łatwo zmniejszyć przepustowości przewodów kanalizacyjnych.

Zawierają włókna nierozpuszczalne w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

Substancje te odkładają się na przewodach kanalizacji sanitarnej. Powodują zmniejszanie się ich średnic, czego efektem jest konieczność czyszczenia specjalistycznym sprzętem.

Zakłócają, a w konsekwencji zmniejszają skuteczność biologicznego procesu oczyszczania ścieków (kolejny etap po mechanicznym oczyszczaniu ścieków) zachodzący w oczyszczalniach. Stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są oczyszczone ścieki.

To potencjalne zagrożenie zranienia pracowników serwisujących sieć i obiekty kanalizacyjne.

Problem dotyczy również studzienek

Zanieczyszczenie kanalizacji powstaje również poprzez bezpośrednie wrzucenie śmieci do ulicznych studzienek. Dotyczy to zwłaszcza dużych odpadów. Na co natrafiają pracownicy WiK Opole w kanałach? Odpowiedź może szokować. Są to na przykład odpady budowlane, takie jak gruz, piach, glina, cement, gips czy kleje. Powodują one tworzenie się stałych, trudno usuwalnych barier, które w skrajnych przypadkach doprowadzić mogą do zalania fekaliami najniżej położonych odpływów na pionach kanalizacyjnych. Usunięcie takiej bariery może wiązać się z kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji.

Apel do mieszkańców

Z Okazji Światowego Dnia Toalet prosimy wszystkich, aby korzystali z kanalizacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Ważna jest odpowiedzialność i świadomość, że każdy z nas ma ogromy wpływ na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych w mieście, w którym żyje.

Zachęcamy do dbania o czystość i higienę toalet, nie tylko w prywatnych domach, ale także toalet i szaletów w miejscach publicznych, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa.

Brak opisu obrazka

Wersja XML