Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs o wsparcie sponsoringowe w 2020 roku w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ogłasza konkurs i przyjmuje wnioski o wsparcie sponsoringowe dot. projektów w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków

Zasady składania, oceny i rozpatrywania wniosków o wsparcie sponsoringowe.

I. Wnioski o wsparcie sponsoringowe mogą składać podmioty mające siedzibę na obszarze działalności Spółki w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków lub działające na rzecz mieszkańców tego obszaru.

II.  Wsparcie sponsoringowe będzie udzielane wyłącznie na realizację projektów związanych z działaniami w dziedzinie sportu lub z promocją sportu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze sportem drużynowym, gwarantujące wsparcie strategii Spółki w zakresie budowy pozytywnych relacji z mieszkańcami regionu.

Preferowane będą projekty:

Wnioski o wsparcie sponsoringowe rozpatrywane będą na podstawie kompletu wymaganych dokumentów:

1. Wniosku o udzielenie wsparcia sponsoringowego zawierającego opis przedsięwzięcia, które ma zostać dofinansowane, ze szczególnym zaznaczeniem:

a) grupy docelowej,

b) zakładanych rezultatów projektu,

c) budżetu przedsięwzięcia,

d) sposobu wykorzystania przyznanych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. środków na realizację projektu,

e) planowanych działań w zakresie promocji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i promocyjnych przyczyniających się do wzmocnienia wizerunku Spółki.

2. Statutu organizacji bądź innego dokumentu określającego zasady działalności Podmiotu wnioskującego,

3. Wypisu z KRS (jeżeli posiada).

Kryteria oceny wniosków o wsparcie sponsoringowe:

Spółka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wnioskującego o dodatkowe dokumenty, tj. o sprawozdanie z działalności za poprzedni rok, upoważnienia itp.

Spółka zastrzega sobie prawo udzielenia wsparcia sponsoringowego w wysokości niższej niż wnioskowane.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres lub pocztą tradycyjną na adres Spółki (ul. Oleska 64, 45-222 Opole) w terminie do dnia 30.06.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr. telefonu (77) 443 56 86.


Załączniki:

Wersja XML