Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja wraz z Rozbudową Sieci Kanalizacji Sanitarnej

Brak opisu obrazka

 

Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z 13 zadań, które obejmuje Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”.

 

Jednym z głównych celów Projektu jest ochrona środowiska naturalnego. Przyjmuje się, że ścieki gromadzone w szambach powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, jednak rzeczywistość często pokazuje coś innego. W celu uniknięcia opłat, ścieki z szamb wywożone są na pola uprawne, odprowadzane bezpośrednio do rzek oraz rowów melioracyjnych. Dodatkowym problemem związanym z odprowadzaniem ścieków są nieszczelne zbiorniki szamb, co skutkuje przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Zanieczyszczenia te mogą trafiać do naszych organizmów w postaci produktów rolnych uprawianych na skażonych polach oraz w wyniku spożycia wód podziemnych ujmowanych we własnym zakresie.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych dzielnic, zrealizowano inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zapewniającą systematyczną eliminację obszarów korzystających w dalszym ciągu ze zbiorników bezodpływowych. Ich zły stan techniczny mógł prowadzić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń do środowiska. W ramach Projektu zainstalowane zostały również urządzenia optymalizujące pracę energetyczną głównych przepompowni ścieków. W wyniku podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej mamy pewność, że wszystkie ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków a następnie prawidłowo oczyszczone i już niczym niezagrażające środowisku trafią do rzeki Odry.

 

 

*
 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Wersja XML