Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Innowacje i rozwój

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. powołuje Radę Naukową

12 czerwca br. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej przy opolskiej Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Rada ma być organem opiniotwórczym i doradczym Zarządu Spółki, powołanym do oceny strategii inwestowania, modernizacji
i utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsiębiorstwa.

Do kompetencji Rady Naukowej ma należeć w szczególności opiniowanie prowadzonych przez Spółkę działań w obszarze innowacyjnym i rozwojowym, rekomendowanie nowych działań innowacyjnych i rozwojowych, rekomendowanie przedstawicieli do zespołów eksperckich i tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich realizowanych we współpracy ze Spółką. Rada Naukowa ma również pomóc merytorycznie przy wytyczaniu kierunków badań prowadzonych przez Spółkę wspólnie z osobami trzecimi, w szczególności w zakresie oceny stopnia innowacyjności oraz wypełniania przesłanek wymaganych przez prawo krajowe lub unijne wymogów, wynalazków lub wzorów użytkowych.

Rada Naukowa to jednostka o charakterze badawczo-rozwojowym, której podstawowym celem jest szeroko rozumiany rozwój technologiczny Spółki. Na celu ma prowadzić do zwiększenia efektywności procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z korzyścią dla środowiska naturalnego.

PDFRegulamin Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o..pdf


Do Rady Naukowej zaproszeni zostali przedstawiciele czołowych w województwie opolskim oraz w Polsce uczelni akademickich:

Członkowie Rady Naukowej mają się spotykać kilka razy w roku.


Anna Król

 

Dr hab. inż. Anna Król, prof. Politechniki Opolskiej

Dyrektor Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich na Politechnice Opolskiej. Prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej (w latach 2012 - 2019). Pomysłodawca i pełnomocnik rektora ds. Politechniki Dziecięcej w latach 2008-2018. Organizator międzynarodowej konferencji „Energy Environment and Material Systems”. Współtwórca kierunków anglojęzycznych oraz wydarzenia „Mechaniczny by Night” na Wydziale Mechanicznym. Uczestnik wielu staży przemysłowych w Polsce oraz naukowo – dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (Włochy, Islandia). Kierownik i wykonawca w projektach badawczych i pracach zleconych; recenzent w ocenie projektów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek licznych gremiów eksperckich, komisji na Politechnice Opolskiej oraz w środowisku gospodarczym. Pomysłodawca i wykonawca licznych projektów poprawiających infrastrukturę oraz bazę naukową Politechniki Opolskiej. Inicjator szerokiej współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym Politechniki Opolskiej.

działalność naukowa prowadzona w obszarze inżynierii środowiska i inżynierii materiałów, w tym szczególnie w zakresie:

autor ponad 80 publikacji naukowych; promotor w przewodach doktorskich; twórca laboratorium ocen środowiskowych; prelegent podczas wystąpień w instytucjach i na zagranicznych uczelniach całego świata (ponad 50 wykładów/prezentacji).


Brak opisu obrazka

 

Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek prof. Politechniki Opolskiej

Profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej w Katedrze Inżynierii Procesowej na Wydziale Mechanicznym; doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Opolska; doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka; przedstawiciel Cluster of Excellence MERGEurope,"Merge Technologies for Multifunctional Lightweight Structures", współpraca dotycząca oceny środowiskowej innowacyjnych produktów na bazie odpadowej gumy; kierownik projektów finansowanych z MNiSW, środków UE oraz funduszy norweskich; członek międzynarodowej organizacji International Solid Waste Management, Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, Konsultant Rady Miasta Opola do spraw gospodarki odpadami; pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji Energy, Environmental and Material Systems ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej; członek stowarzyszenia TOP 500 Innovators; szereg funkcji organizacyjnych w Politechnice Opolskiej m.in. przewodniczący komisji do spraw ewaluacji dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; stypendysta m.in.: Reykjavik University oraz University of California, Berkeley;

główne obszary badawcze: procesy oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania osadów ściekowych, energetyczne, wykorzystanie odpadów, w tym osadów ściekowych, energetyczne wykorzystanie biomasy, metodyka pomiarów oraz ocena zawartości związków szkodliwych dla środowiska w odpadach i ściekach tj. m.in. zawartości WWA, PCB i metale ciężkie, w tym ocena wymawialności metali ciężkich z odpadów;

autor i współautor ponad 90 artykułów naukowych i 2 podręczników akademickich; współautor 2 patentów i 1 wzoru użytkowego.


Brak opisu obrazka

 

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW

Od 2004 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 2016 roku zatrudniona na stanowisku Profesora Politechniki Warszawskiej; specjalizacja: inżynieria środowiska; doktorat w 2003 roku na podstawie pracy pt. „Efektywność usuwania związków węgla, azotu i fosforu w reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym” (promotorem pracy był prof. Zbigniew Heidrich); habilitacja w 2014 na podstawie oceny dorobku naukowego i monografii habilitacyjnej pt. „Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych, jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji”; prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów związanych z technologią ścieków i osadów ściekowych; wiceprzewodnicząca grupy roboczej KIS7,

obszary zainteresowań badawczych i naukowych: technologia oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem usuwania związków biogennych, odzysk energii i produktów w oczyszczalni ścieków; biogospodarka; gospodarka o obiegu zamkniętym

autor licznych publikacji w czasopismach m.in.: "Water Research", "Water Science & Technology", "Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, monografii oraz rozdziałów w monografiachautor rozwiązania patentowego; recenzent w licznych czasopismach międzynarodowych i krajowych;  ekspert NCBiR i FNP; promotor prac dyplomowych magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich; koordynator interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka.


Brak opisu obrazka

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Absolwent Politechniki Opolskiej, gdzie w 1999 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera; w 2006 roku na tejże uczelni z wyróżnieniem obronił przewód doktorski i uzyskał stopień doktora; w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie w 2018 roku tytuł naukowy profesora; studia podyplomowe: Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego UO uzyskując kwalifikacje pedagogiczne, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki w zakresie Rachunkowość i Kontrola Finansowa, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury w zakresie Rynek energii, audyt energetyczny oraz Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Wydział Menedżerski; od 2000 roku do dnia dzisiejszego zatrudniony w charakterze pracownika naukowego, obecnie na stanowisku profesora w PWSZ w Wałbrzychu; do 2018 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Politechnice Opolskiej, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej, gdzie między innymi przygotował i prowadził 14 autorskich wykładów; brał udział w 24 projektach naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych przez MNiSW, KBN, NCBiR oraz UE; w okresie pracy naukowej odbywał wiele staży zagranicznych i krajowych; za pracę naukową i społeczną był kilkukrotnie nagradzany Nagrodą Rektora, a za pracę na rzecz ludności podczas wielkiej powodzi w 1997r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP;

obszar zainteresowań badawczych i naukowych jest związany z zastosowaniem metody spektrofotometrii optycznej w diagnostyce powietrznych i papierowo–olejowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych; badania w zakresie modelowania pracy sieci wodociągowo–kanalizacyjnej oraz w zakresie algorytmów sterowania w sieciach wodociągowych;

opublikował kilkadziesiąt prac jako artykuły naukowe i referaty konferencyjne.


Brak opisu obrazka

 

Dr inż. Wojciech Koral

Adiunkt Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracownik PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w latach 2001-2016. Współpracował z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami wodociągowymi na terenie Polski. Autor koncepcji ograniczania strat wody dla kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych, aktywnie współuczestniczył w ich wdrożeniu m.in. w PWiK Gliwice (od 2002 roku), BPK Bytom (2009-2013) czy MPWiK Będzin (2010-2014). 

zainteresowania naukowo-badawcze: gospodarka wodomierzowa, ograniczenia strat wody, strefowania sieci wodociągowej, analizy awaryjności sieci wodociągowej, badania i regulacja ciśnienia zaworami hydraulicznymi, badania i regulacja pompowni sterowanych przetwornicami częstotliwości, wdrażanie systemów monitoringu.

Autor ok. 100 wystąpień na konferencjach o zasięgu światowym (m.in. na konferencjach IWA z cyklu „WaterLoss”), międzynarodowych i krajowych oraz sympozjach specjalistycznych. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych. 


Brak opisu obrazka

 

Dr inż. Adam Masłoń

Adiunkt w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej; stypendysta programu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" (2011-2013); laureat wielu nagród, w tym m.in. medal Primus Inter Pares (2006), Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej (2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską w roku 2013 r. (2015); recenzent w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; ekspert RPO Województwa Podkarpackiego; biegły sądowy (ochrona środowiska); członek Rady Programowej w czasopiśmie „Forum Eksploatatora”; Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”;  Visiting Lecturer w ramach programu ERASMUS+ (University of Eastern Finland, Kuopio, Finlandia, 2014; Szent István University, Gödöllő, Węgry, 2015);

zainteresowania naukowo-badawcze: technologia ścieków (sekwencyjne reaktory porcjowe, innowacyjne metody oczyszczania ścieków, wykorzystanie substancji pylistych, tlenowy osad granulowany), przeróbka osadów ściekowych (przyrodnicze wykorzystanie osadów, kondycjonowanie osadów ściekowych pylistymi materiałami); energochłonność oczyszczania ścieków, technologie bioenergetyczne w oczyszczaniu ścieków

autor i współautor ponad 190 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 2 monografii naukowych, 19 rozdziałów w monografiach, 67 artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i 18 publikacji w czasopismach wyróżnionych w bazie Web of Science i Scopus; autor i współautor rozwiązań patentowych wyróżnionych na krajowych targach; członek kilku organizacji branżowych – klastrów oraz stowarzyszeń.


Brak opisu obrazka

 

Dr inż. Florian Piechurski

Nauczyciel akademicki od 1980 na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Zakład Wodociągów i Kanalizacji, obecnie jako starszy wykładowca; posiada Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń; organizator i sekretarz naukowy konferencji „ Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod–kan” oraz sympozjum „Instalacje Basenowe”; opiekun merytoryczny corocznych Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”,Problem eksploatacji przepompowni Ścieków” oraz „Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych”; kierownik studiów podyplomowych: „Postęp techniczny w wodociągach i Kanalizacji”, których organizatorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej; od 2016 członek Prezydium Zarządu Głównego PZITS, przewodniczący Głównej Sekcji  Wodociągów i Kanalizacji ZG PZITS, odznaczony srebrną odznaką zasłużony dla PZITS;

obszar zainteresowań badawczych - badania, opinie, projekty w zakresie: wewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, instalacje basenowe i przemysłowe, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

autor i współautor 440  publikacji naukowych i technicznych; członek Rady Programowej konferencji naukowo technicznych  „Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inżynierii Środowiska” oraz Rady Naukowej i Programowej od XV edycji  Sympozjum  ”HYDROPREZENTACJE”; promotor 136 prac dyplomowych magisterskich oraz 172 prac dyplomowych inżynierskich i projektów inżynierskich.


Brak opisu obrazka

 

Dr inż. Piotr Tuz

Adiunkt w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (1997-2013). Gospodarka wodno-ściekowa stała się jego życiową i naukową pasją, czego zwieńczeniem była praca doktorska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w roku 2006. Po wieloletniej pracy na rzecz przedsiębiorstw obsługujących branżę wod-kan (stanowiska kierownicze i eksperckie), od roku 2010 łączy doświadczenie naukowe z biznesem, pełniąc rolę dyrektora ds. technicznych, w spółce AQUA-TECH, której jest współwłaścicielem. Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i seminaria, występuje na konferencjach techniczno-naukowych, udziela opinii i wywiadów eksperckich, wykonuje ekspertyzy i monitoringi. Od kilku lat główny organizator autorskiej konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych – innowacje, rozwiązania, wdrożenia”.

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych: obniżanie strat wody, opomiarowanie mediów, modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, monitoring sieci wodociągowych, regulacja ciśnienia w sieciach wodociągowych.

Autor metody statystycznej doboru wodomierzy wdrożonej w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce. Autor koncepcji pracy rejestratorów MacR6 (producent PLUM Sp. z o.o.). Opracował i wdrożył koncepcję alternatywną do strefowania sieci –ograniczania strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w oparciu o rejestratory GSM/GPRS, wdrożył systemy radiowe w wielu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce. Współautor innowacyjnej koncepcji wykorzystania systemów PV do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (projekt AQUA ENERGY). Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych, m.in. „Wyciek pod kontrolą.”, „Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych.”, „Porównanie strat pozornych oraz dobór wodomierza głównego w budynkach użyteczności publicznej.”


Brak opisu obrazka

 

Dr inż. Iwona Kłosok-Bazan

Adiunkt w Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Politechniki Opolskiej od 1994 roku. Doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska o specjalności  technologia wody. W latach 2002-2010 jako ekspert Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, współpracowała z przedsiębiorstwami, wykonywała przeglądy ekologiczne, oceny oddziaływania na środowisko, audyty technologiczne oraz zajmowała się pośrednictem w procesach transferu technologii na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Posiada Certyfikat Menadżera Innowacji, wydany przez TUV NORD Polska sp. z o.o. w 2011 roku oraz Mastere Specialise en Modernisation Industrielle et Reconvertion nadany przez Ecole des Mnines de Nancy w roku 1996. Jako audytor w Naczelnej Organizacja Technicznej FSMT Rady w Opolu, wykonuje audyty środowiskowe oraz prowadzi szkolenia. Odbyła kilka staży zawodowych w przedsiębiorstwach wodociągowych, m.in. w: Service des Eaux du Grand Nancy, Krnovske Vodovody a Kanalizace a.s., Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. oraz San Francisco Public Utilities Commission.

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych: technologie oczyszczania wody, uzdatnianie wody, ocena oddziaływania na środowisko, chemia wody.

Autor i współautor licznych publikacji, m.in.: “The Impact of Nano-Silver Doses on Microorganism-Deactivation Effectiveness in Water Circulating in a Cooling Tower Cycle.”, „Sustainable Development in the Context of Hard Water Treatment.”, „Doświadczenia z eksploatacji pośpiesznych filtrów grawitacyjnych w SUW Zawada. [The experience from the operation of fast gravity filters at SUW Zawada].”


Brak opisu obrazka

 

Dr Jędrzej Bujny

Doktor nauk prawnych, radca prawny; posiada bogate doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie prawa komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (m. in. był adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerem w wiodącej polskiej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów z sektora komunalnego); doradca i ekspert regionalnych i ogólnopolskich organizacji skupiających jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne; w ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii.


Wersja XML