Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji do Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. prowadzony jest w oparciu o aplikacje nadesłane przez kandydatów na adres . W aplikacji należy podać nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat. Stawiamy na pracowników, którzy będą mogli najlepiej realizować strategię i plany naszej Firmy oraz w aktywny sposób wspierać jej rozwój.

Rekrutacja odbywa się w etapach:

 1. Aplikacje są weryfikowane i sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań stawianych na danym stanowisku. Osoby spełniające wymagania stawiane na poszczególnych stanowiskach, przechodzą do kolejnego etapu,
 2. Ostatnim etapem jest spotkanie kandydata z bezpośrednim przełożonym, w trakcie którego omawiane są szczegółowe warunki zatrudnienia, zakres obowiązków oraz podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu Kandydata.

Rekrutacja do Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z .o.o. odbywa się przez cały rok.

Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie www.wikopole.com.pl/133/117/oferty-pracy.html.

Oferty winne zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-222 Opole ul. Oleska 64, zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna i zasady przetwarzania danych osobowych dla kandydatów w procesach rekrutacyjnych

Przez kandydata/kę rozumie się osobę zainteresowaną udziałem w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. lub osobę przekazującą swoje dane osobowe Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przedłożonych przez kandydata jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zwana dalej Administratorem).
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Oleska 64, 45-222 Opole
  • przez e-mail: wik@wikopole.com.pl
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Oleska 64, 45-222 Opole
  • przez tel: 77 443 56 06
 4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa kandydata w realizowanych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (zatrudnienie, staże, praktyki) oraz w celu oceny kwalifikacji zawodowych kandydatów.
 5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydata:
  1. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (przepis prawa) w zakresie następujących danych: imię
   i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2. zgoda kandydata na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym w zakresie innych danych niż imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
  4. zgoda kandydata na przetwarzanie danych w prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
  5. uzasadniony interes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np. dane o umiejętnościach i zdolnościach kandydata zebrane w procesie rekrutacyjnym w celu wyboru najlepszego kandydata).
 6. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który kandydat przesyła swoją aplikację do Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o..
 7. W przypadku braku ograniczenia zgody tylko do danego procesu rekrutacyjnego, dane osobowe kandydata/ki będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
 8. Kandydat/ka ma prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Oleska 64, 45-222 Opole, przez tel: 77 443 56 06
  2. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  3. sprostowania swoich danych osobowych oraz ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych, tj. prawo otrzymania od Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zrealizuje żądanie wyłącznie w przypadku gdy przesłanie danych jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie umowy z kandydatem lub na podstawie zgody udzielonej przez kandydata,
  6. wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego/jej danych osobowych (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.), sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Oleska 64, 45-222 Opole, przez tel: 443 56 06,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących kandydata narusza przepisy RODO.
 9. Konieczność podania przez kandydata danych osobowych wynika z 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki) realizowanych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o..
 10. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne do pełnej weryfikacji Państwa profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
Wersja XML