Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunków osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego, umiejscowionych w obrębie obiektów wykorzystywanych w działalności Spółki jest: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zwana dalej Administratorem).
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować pod numerami:  tel.: 77 443 55 10, fax: 77 443 55 03, e-mail:
 3. W Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez nr telefonu: 77 443 56 06
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., za który Administrator uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie obiektów, na których jest prowadzona działalność Spółki, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.
 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
 6. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. podmiotom współpracującym (odbiorcom) ze Spółką na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów.
 7. Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni chyba, że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem przez organy ścigania.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 9. Przysługuje Państwu prawo:
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  - do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Do pobrania: PDFWniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu.pdf

Wersja XML