Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cele Środowiskowe

Zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe bezpośrednie są dla nas podstawą do ustanawiania celów środowiskowych, tworzenia programów ich realizacji i przydzielania zarządzającym poszczególnymi procesami zadań do wykonania dla spełnienia przyjętej polityki wobec środowiska naturalnego.

Cele środowiskowe Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

 1. Optymalizacja strat wody w procesach uzdatniania i eksploatacji sieci wodociągowej.
 2. Utrzymanie jakości wody dostarczanej klientom na wymaganym poziomie.
 3. Poprawa efektywności istniejącego systemu kanalizacyjnego.
 4. Wtórne wykorzystanie odpadów.
 5. Wykorzystanie produktu ubocznego powstającego w procesie oczyszczania ścieków - biogazu.
 6. Zapewnienie dotrzymania warunków oczyszczania ścieków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Cel jakościowo-środowiskowy:

 1. Realizacja projektu p.n. „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap” - realizowany w ramach Funduszu Spójności.
Wersja XML