Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka Jakości i Ochrona Środowiska

W ostatnich latach w kraju i regionie opolskim można zauważyć pozytywną tendencję poprawy stanu środowiska, wynikającą ze stopniowego zastosowania technologii bardziej przyjaznych środowisku. Jednakże nadal można zaobserwować brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska, co uniemożliwia zapewnienie mieszkańcom regionu odpowiedniej jakości życia, wpływa także negatywnie na rozwój gospodarczy, uwzględniający poszanowanie zasad ochrony środowiska.

Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury ochrony środowiska ma za zadanie nie tylko podniesienie standardów zamieszkania, zbudowanie zintegrowanego systemu monitoringu środowiska i ograniczenie skutków nadzwyczajnych zagrożeń, ale również utrzymanie i ochronę obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych.

Województwo opolskie bogate jest w powierzchniowe i podziemne zasoby wodne, co stanowi duży atut z punktu widzenia gospodarki regionu. Ich stan nie jest jednak zadowalający, a jego poprawa winna nastąpić poprzez ochronę zasobów i jakości tych wód oraz zapewnienie systemowej gospodarki wodno-ściekowej.

Priorytetowym zadaniem ochrony zasobów wodnych powinno stać się zapewnienie wszystkim mieszkańcom regionu dostępu do wody posiadającej parametry jakości wody do spożycia przez ludzi. Zatem konieczne jest powstrzymanie degradacji wód podziemnych, intensyfikacja procesów przyczyniających się do racjonalizacji sposobu wykorzystania istniejących zasobów wodnych oraz właściwe zagospodarowanie obszarów ochronnych zbiorników wodnych.

Obecny stan skanalizowania województwa opolskiego jest niewystarczający. Do systemów kanalizacyjnych podłączona jest zaledwie połowa ludności Opolszczyzny. Prawidłowa gospodarka ściekami powinna być prowadzona poprzez budowę i rozbudowę systemów kanalizacyjnych, podłączonych do oczyszczalni ścieków bezwzględnie na terenach miast, jak również na terenach wiejskich.

Stosowana w Spółce od kilku lat strategia i wizja, polega na rozwijaniu i doskonaleniu posiadanych technologii, w celu ochrony środowiska naturalnego, tak by zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów w zakresie niezawodności świadczonych usług przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności działań Spółki.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ustanowił w celu realizacji przyjętych strategii i zadań statutowych Spółki swoją Misję i Politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska, które odnoszą się wprost do podstawowych wartości istotnych dla naszej firmy, tj. jakość świadczonych usług i ochrona środowiska i opierają się na oczekiwaniach wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Spółki, a więc właściciela, rady nadzorczej, klientów oraz instytucji współpracujących z WiK.

Zobacz politykę jakości: PDFPolityka Jakości i Ochrony Środowiska WiK Opole.pdf

Wersja XML