Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wodomierze

W Opolu legalizacji wodomierzy dokonuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Punkt legalizacji wodomierzy mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu. Został on utworzony decyzją Głównego Urzędu Miar w Warszawie i świadczy usługi w zakresie naprawy, regulacji, legalizacji i ekspertyz wodomierzy o średnicach od Φ 15 mm do Φ 150 mm.

Warunki współpracy:

Punkt posiada 40-letnie doświadczenie w zakresie napraw liczników wody oraz dysponuje profesjonalnymi stanowiskami do legalizacji z nowoczesnym wyposażeniem elektronicznym. Stanowiska legalizacyjne posiadają aktualne ekspertyzy Głównego Urzędu Miar i decyzje Zatwierdzenia Typu. Sprzęt kontrolno-pomiarowy jest na bieżąco wzorcowany przez Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu i akredytowane laboratoria, zgodnie z zatwierdzonym przez GUM harmonogramem wzorcowań.

Wodomierz regenerowany i legalizowany powtórnie podlega tym samym przepisom i procedurze legalizacyjnej jak wodomierz fabrycznie nowy u producenta. Proces legalizacji przeprowadzany jest wg odpowiednich decyzji Zatwierdzenia Typu oraz nadzorowany przez inspektora Obwodowego Urzędu Miar w Opolu. Po zakończeniu sprawdzeń wodomierz jest plombowany urzędową plombą o znaku: 3PL7 / rok legalizacji.

Usługi wodomierzowe:

Więcej informacji:

Zbiorcze zestawienie cenników obowiązujących w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.: http://wikopole.com.pl/117/oferta.html.

 


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. prowadzi kontrole wodomierzy specjalistycznym urządzeniem elektronicznym ASONIK SMS-102 mierzącym magnetyzm pozostały po działaniu na wodomierz źródłem zewnętrznego pola magnetycznego. Każde oddziaływanie na wodomierz powodujące zmianę metrologiczną jego wskazań jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858) oraz zawartą umową na dostawę wody i odbiór ścieków Spółka ma prawo w takich przypadkach odciąć dostawę wody i wstąpić na drogę postępowania karnego zagrożoną grzywną do 5 tys. zł.

 


 

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi - mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Wg wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgać 10 proc. Wpływ warunków instalacyjnych może zwiększyć tę różnicę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych okres ważności cech legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat. Okres ważności dowodu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat (załącznik nr 35 do rozporządzenia). W poprzednim stanie prawnym terminy te były zróżnicowane dla liczników wody zimnej i ciepłej i wynosiły odpowiednio 5 i 4 lat.

Wersja XML