Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korzyści płynące z realizacji Projektu

W wyniku realizacji Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej" zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków w Opolu, wybudowana i przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4 km i sieć wodociągowa o długości ok. 10 km oraz zmodernizowane 2 stacje uzdatniania wody. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Opolskiej przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia oraz eksfiltracji ścieków do gruntu i wód gruntowych. Natomiast przebudowa sieci wodociągowej spowoduje ograniczenie strat wody.
Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Ograniczone zostaną bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, zostanie zoptymalizowana gospodarka energetyczna i osadowa oczyszczalni ścieków, zminimalizowane zostanie ryzyko awarii systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego, co powinno przyczynić się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie obsługiwanym przez Spółkę.

 

W jakim celu modernizujemy oczyszczalnię ścieków?

 

Jednym z głównych elementów mających wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych są niewłaściwie odprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki przemysłowe. Wszystkie powstające ścieki powinny być zbierane systemem kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Jej zadaniem jest usunięcie zanieczyszczeń, które niesione są przez ścieki, tak aby nie trafiły do odbiornika jakim jest rzeka Odra i docelowo Morze Bałtyckie. Aby sprostać rygorystycznym wymogom oczyszczania ścieków konieczna jest dbałość o utrzymanie oczyszczalni w najwyższej sprawności technologicznej i technicznej. W tym celu przeprowadza się okresowe modernizacje, w których stosuje się najnowsze rozwiązania techniczne i energooszczędne.

 

Dlaczego należy dążyć do likwidacji szamb?

 

Ścieki gromadzone w szambach powinny być wywożone do oczyszczalni. Rzeczywistość często pokazuje coś innego. W celu ograniczenia kosztów, ścieki z szamb wywożone są na pola uprawne, odprowadzane są bezpośrednio do rzek i rowów melioracyjnych. Problem stanowi również nieszczelność zbiorników szamb i przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. Zanieczyszczenia, które nie zostaną usunięte z otoczenia mogą trafić do naszych organizmów w postaci produktów rolnych uprawianych na skażonych polach oraz w wyniku spożycia wód podziemnych ujmowanych we własnym zakresie. W wyniku podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej zyskamy pewność, że wszystkie ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków i prawidłowo oczyszczone.

 

Co z tym biogazem?

Biogaz uzyskiwany jest w procesie fermentacji osadów ściekowych powstających podczas oczyszczania ścieków. Gaz ten wykorzystywany jest do produkcji  „zielonej energii”, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Uzyskana energia wykorzystywana jest na oczyszczalni ścieków redukując koszty jej utrzymania. Produkcja biogazu oraz jego wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo prowadzenie procesów fermentacji przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych oraz do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej.

 

Do czego służy nowoczesny sprzęt laboratoryjny?

Zakupiony sprzęt pozwoli rozszerzyć zakres wykonywanych badań laboratoryjnych o fizykochemiczne analizy próbek osadów ściekowych co częściowo ograniczy dotychczasową usługę podzlecania tychże badań do innych laboratoriów akredytowanych. Natomiast nowoczesny chromatograf gazowy posłuży do analizy zawartości olejów mineralnych, aby ocenić stopień zanieczyszczenia nimi wody opadowej i ścieków.

 

Co wspólnego ma zakup wyspecjalizowanych samochodów z ochroną środowiska?

Zakup nowoczesnych, wyspecjalizowanych samochodów pozwoli utrzymać w należytej sprawności oraz drożności sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Przyczyni się do szybszego usuwania awarii, w wyniku czego zostaną wyeliminowane niekontrolowane wycieki wody i ścieków do środowiska. Sprzęt do bezwykopowej renowacji kanałów pozwoli na naprawę rurociągów bez konieczności prowadzenia wykopów na całej jej długości. W szczególności ograniczy to utrudnienia w ruchu ulicznym powstałe podczas prowadzenia prac.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML