Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312, NIP 7540334702.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
 2. w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 5. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących danej osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO*.

W celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków Administrator może pozyskiwać odczyty wodomierzy poprzez:

 1. dokonanie przez inkasenta wzrokowego odczytu stanu z tarczy wodomierza.
 2. zastosowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Dane podlegają częściowej pseudonimizacji.
 3. stronę internetową: www.wikopole.com.pl.
 4. aplikację mobilną Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Odbiorca danych Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe gminom będących udziałowcami (wspólnikami) Spółki tj. Gminie: Opole, Komprachcice, Tarnów Opolski, Izbicko, Proszków oraz Funduszowi Inwestycji Samorządowych Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W ramach obsługi prawnej, dane osobowe mogą być przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów Spółki.

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty obsługujące i serwisujące system informatyczny Administratora, stronę internetową, aplikację mobilną oraz system zdalnego odczytu wodomierzy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonania usługi niezbędne.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wersja XML