• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych - informacje ogólne

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312, NIP 7540334702, kapitał zakładowy: 303 155 000,00 zł.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  2. w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących danej osoby narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Odbiorca danych Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe gminom będących udziałowcami (wspólnikami) Spółki tj. Gminie: Opole, Komprachcice, Tarnów Opolski, Izbicko, Proszków oraz podmiotom, które dokonują odczytów wodomierzy dla Spółki. W ramach obsługi prawnej, dane osobowe mogą być przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonania usługi niezbędne.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297001
w tym miesiącu: 37617
dzisiaj: 147